Nastavljajući ranije započete antistigma inicijative te sukladno načelima psihijatrije u zajednici, 2. svibnja 2017. godine u Karlovcu je osnovan Integrativni centar mentalnog zdravlja. Centar predstavlja platformu za razvoj koncepta psihijatrije u zajednici, a programi, projekti, kampanje i aktivnosti Centra usmjereni su na promociju i zaštitu mentalnog zdravlja i javnog zdravstva, prevenciju i destigmatizaciju psihičkih smetnji te afirmaciju ljudskih prava. Jednako tako, Centar će pružati adekvatnu multidisciplinarnu podršku osobama sa iskustvom psihičkih poteškoća radi postizanja njihovog optimalnog oporavka i kvalitete života. Osnivače i članove Centra predstavlja pluriperspektivni tim stručnjaka iz područja mentalnog zdravlja, kao i osobe koje imaju iskustvo psihičke smetnje. Integrativni centar mentalnog zdravlja djeluje na dvije komplementarne razine.

Prva razina su aktivnosti Centra usmjerene edukaciji i preventivnom djelovanju, destigmatizaciji i senzibiliziranju javnosti o važnosti pomoći osobama s iskustvom psihičkih smetnji. Druga razina odnosi se na intenzivnu pripremu realizacije okvira strukturiranih programa psihosocijalnih intervencija s naglaskom na individualne i grupne aktivnosti multidisciplinarnog tima s osobama u procesu oporavka, a s ciljem poboljšanja njihove ukupne kvalitete života. Centar je osnivač i član Hrvatskog saveza udruga za mentalno zdravlje. Centar je ostvario čvrstu i uspješnu suradnju s jedinicama lokalne i područne samouprave, školama, zdravstvenim institucijama, ostalim dionicima civilnog sektora, medijima te širom javnošću. Voditelj Integrativnog centra mentalnog zdravlja je Igor Salopek, dr. med.